Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator

Cartea intaia Paralipomena (intaia a Cronicilor) 1

1. Adam, Set, Enos;

2. Chenan, Mahalaleel, Iared;

3. Enoh, Matusalem, Lameh;

4. Noe, Sem, Ham si Iafet.

5. Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Elisa, Tubal, Mesec si Tiras.

6. Fiii lui Gomer: Aschenaz, Rifat si Togarma.

7. Fiii lui Iavan: Elisa, Tarsis, Chitim si Dodanim.

8. Fiii lui Ham: Cus, Mitraim, Put si Canaan.

9. Fiii lui Cus: Seba, Havila, Savta Rama si Sabteca. Fiii lui Rama: Seba si Dedan.

10. Lui Cus i s-a mai nascut de asemenea si Nimrod. Acesta a inceput sa fie puternic pe pamant.

11. Lui Mitraim i s-a nascut: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim,

12. Patrusim, Casluhim, din care se trag Filistenii si Caftorim.

13. Lui Canaan i s-au nascut: Sidon, intaiul sau nascut si Het,

14. Iebuseu, Amoreu, Ghergheseu,

15. Heveu, Archeu, Sineu,

16. Arvadeu, Temareu si Hamateu.

17. Fiii lui Sem: Elam, Asur, Arpaxad, Lud si Aram. Fiii lui Aram: Ut, Hul, Gheter si Mesec.

18. Lui Arpaxad i s-a nascut Cainan, lui Cainan i s-a nascut Selah, lui Selah i s-a nascut Eber.

19. Lui Eber i s-au nascut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru ca in zilele lui s-a impartit tara; iar numele fratelui sau era Ioctan.

20. Lui Ioctan i s-au nascut: Almodad, Selef, Hatarmavet, Iarah,

21. Hadoram, Uzal, Dicla,

22. Ebal, Abimael, Seba,

23. Ofir, Havila si Iobab. Toti acestia sunt fiii lui Ioctan.

24. Iar fiii lui Sim sunt: Arpaxad, Cainan, Selah,

25. Eber, Peleg, Reu,

26. Serug, Nahor, Terah

27. Si Avram, adica Avraam.

28. Fiii lui Avraam sunt Isaac si Ismael.

29. Iata spita neamului lor: Nebaiot, intaiul nascut al lui Ismael, apoi: Chedar, Adbeel, Mibsam,

30. Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema,

31. Ietur, Nafis si Chedma. Acestia sunt fiii lui Ismael.

32. Fiii Cheturei, tiitoarea lui Avraam. Ea a nascut pe Zimran, Iocsan, Medan, Madian, Isbac si Suah. Fiii lui Iocsan sunt: Seba si Dedan. Fiii lui Dedan sunt: Raguel, Navdeel, Asurim, Letusim si Leumim.

33. Fiii lui Madian sunt: Efa, Efer, Enoh, Abida si Eldaa. Toti acestia sunt fiii Cheturei.

34. Lui Avraam i s-a nascut Isaac. Fiii lui Isaac sunt: Isav si Israel.

35. Fiii lui Isav sunt: Elifaz, Raguel, Ieus, Ialam si Core.

36. Fiii lui Elifaz sunt: Teman, Omar, Tefi, Gatam, Chenaz; iar Temna, concubina lui Elifaz, i-a nascut pe Amalec.

37. Fiii lui Raguel sunt: Nahat, Zerah, Sama si Miza.

38. Fiii lui Seir sunt: Lotan, Sobal, Tibeon, Ana, Dison, Eter si Disan.

39. Fiii lui Lotan sunt: Hori si Heman; iar sora lui Lotan se numea Timna.

40. Fiii lui Sobal sunt: Alvan, Manahat, Ebal, Sefo si Onam. Fiii lui Tibeon sunt: Aia si Ana.

41. Fiii lui Ana sunt: Dison si Olibama; fiii lui Dison sunt: Hemdan, Esban, Itran si Cheran.

42. Fiii lui Eter sunt: Bilhan, Zaavan si Acan; fiii lui Disan sunt: Ut si Aran.

43. Acestia sunt regii care au domnit in pamantul Edom, inainte de a se ridica rege, peste fiii lui Israel, Bela, fiul lui Beor, cetatea caruia se numea Dinhaba.

44. Murind Bela, dupa el a fost facut rege Iobab, fiul lui Zerah din Botra.

45. Dupa moartea lui Iobab s-a facut rege Husam, in tara Temanitilor.

46. Murind Husam, s-a facut rege dupa el Hadad, fiul lui Bedad, care a lovit pe Madianiti in campia Moabului. Orasul lui se numea Avit.

47. Murind Hadad, s-a facut rege dupa el Samla, din Masreca;

48. Murind Samla, s-a facut rege dupa el Saul, din Rehobotul cel de langa rau.

49. Murind Saul, s-a facut rege dupa el Baal-Hanan, fiul lui Acbor.

50. Murind Baal-Hanan, s-a facut rege dupa el Hadad. Numele cetatii lui era Pau, iar numele femeii lui era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Mezahab.

51. Murind Hadad, au urmat capetenii peste Edom: capetenia Timna, capetenia Alia, capetenia Ietet,

52. Capetenia Oholibama, capetenia Ela, capetenia Pinon,

53. Capetenia Chenaz, capetenia Teman, capetenia Mibtar,

54. Capetenia Magdiel, capetenia Iram. Acestea sunt capeteniile Edomului.

Capitolul urmator
pixel
***