Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Matei 24

1. La ieşirea din Templu, pe când mergea Isus, ucenicii Lui s-au apropiat de El ca să-I arate clădirile Templului.

2. Dar Isus le-a zis: "Vedeţi voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată."

3. El a şezut jos pe Muntele Măslinilor. Şi ucenicii Lui au venit la El la o parte şi I-au zis: "Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului acestuia?"

4. Drept răspuns, Isus le-a zis: "Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva.

5. Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: "Eu sunt Hristosul!" Şi vor înşela pe mulţi.

6. Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: vedeţi să nu vă înspăimântaţi, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârşitul tot nu va fi atunci.

7. Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; şi, pe alocuri, vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciume.

8. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor.

9. Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi şi vă vor omorî; şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele Meu.

10. Atunci mulţi vor cădea, se vor vinde unii pe alţii şi se vor urî unii pe alţii.

11. Se vor scula mulţi proroci mincinoşi şi vor înşela pe mulţi.

12. Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.

13. Dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit.

14. Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.

15. De aceea, când veţi vedea "urâciunea pustiirii", despre care a vorbit prorocul Daniel, "aşezată în Locul Sfânt" - cine citeşte să înţeleagă! -

16. atunci, cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munţi;

17. cine va fi pe acoperişul casei să nu se coboare să-şi ia lucrurile din casă;

18. şi cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-şi ia haina.

19. Vai de femeile care vor fi însărcinate şi de cele ce vor da ţâţă în zilele acelea!

20. Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat.

21. Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi.

22. Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate.

23. Atunci dacă vă va spune cineva: "Iată, Hristosul este aici sau acolo", să nu-l credeţi.

24. Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.

25. Iată că v-am spus mai dinainte.

26. Deci dacă vă vor zice: "Iată-L în pustiu", să nu vă duceţi acolo! "Iată-L în odăiţe ascunse", să nu credeţi.

27. Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului.

28. Oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii.

29. Îndată după acele zile de necaz "soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, şi puterile cerurilor vor fi clătinate."

30. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.

31. El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă.

32. De la smochin învăţaţi pilda lui: când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa, ştiţi că vara este aproape.

33. Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.

34. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta, până se vor întâmpla toate aceste lucruri.

35. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

36. Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.

37. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului.

38. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie,

39. şi n-au ştiut nimic, până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului.

40. Atunci, din doi bărbaţi care vor fi la câmp, unul va fi luat, şi altul va fi lăsat.

41. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată, şi alta va fi lăsată.

42. Vegheaţi, dar, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru.

43. Să ştiţi că, dacă ar şti stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa.

44. De aceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.

45. Care este deci robul credincios şi înţelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrana la vremea hotărâtă?

46. Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând aşa!

47. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale.

48. Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui: "Stăpânul meu zăboveşte să vină!"

49. Dacă va începe să bată pe tovarăşii lui de slujbă şi să mănânce şi să bea cu beţivii,

50. stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se aşteaptă şi în ceasul pe care nu-l ştie,

51. îl va tăia în două, şi soarta lui va fi soarta făţarnicilor; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***