Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Luca 7

1. După ce a sfârşit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care-L asculta, Isus a intrat în Capernaum.

2. Un sutaş avea un rob la care ţinea foarte mult şi care era bolnav pe moarte.

3. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Isus, sutaşul a trimis la El pe nişte bătrâni ai iudeilor, ca să-L roage să vină să vindece pe robul lui.

4. Aceştia au venit la Isus, L-au rugat cu tot dinadinsul şi au zis: "Face să-i faci acest bine;

5. căci iubeşte neamul nostru şi el ne-a zidit sinagoga."

6. Isus a plecat cu ei; dar nu era departe de casă, când sutaşul a trimis la El pe nişte prieteni să-I spună: "Doamne, nu Te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu.

7. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la Tine. Ci zi o vorbă, şi robul meu va fi tămăduit.

8. Căci şi eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostaşi. Şi zic unuia: "Du-te!", şi se duce; altuia: "Vino!", şi vine; şi robului meu: "Fă cutare lucru!", şi-l face."

9. Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a minunat de sutaş, S-a întors spre norodul care mergea după El şi a zis: "Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credinţă atât de mare."

10. Când s-au întors acasă, trimişii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav.

11. În ziua următoare, Isus Se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu El mergeau ucenicii Lui şi norod mult.

12. Când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care era văduvă; şi cu ea erau o mulţime de oameni din cetate.

13. Domnului, când a văzut-o, I S-a făcut milă de ea şi i-a zis: "Nu plânge!"

14. Apoi S-a apropiat şi S-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis: "Tinerelule, scoală-te, îţi spun!"

15. Mortul a şezut în capul oaselor şi a început să vorbească. Isus l-a dat înapoi maicii lui.

16. Toţi au fost cuprinşi de frică, slăveau pe Dumnezeu şi ziceau: "Un mare proroc S-a ridicat între noi; şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Său."

17. Vestea aceasta despre Isus s-a răspândit în toată Iudeea şi prin toate împrejurimile.

18. Ucenicii lui Ioan au dat de ştire învăţătorului lor despre toate aceste lucruri.

19. Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi şi i-a trimis la Isus să-L întrebe: "Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul?"

20. Aceştia, când s-au înfăţişat înaintea lui Isus, I-au zis: "Ioan Botezătorul ne-a trimis la Tine să Te întrebăm: "Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul?"

21. Chiar în clipa aceea, Isus a vindecat pe mulţi de boli, de chinuri, de duhuri rele, şi multor orbi le-a dăruit vederea.

22. Şi, drept răspuns, le-a zis: "Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce aţi văzut şi auzit: orbii văd, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţaţi, surzii aud, morţii învie, şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia.

23. Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire."

24. După ce au plecat trimişii lui Ioan, Isus a început să spună noroadelor despre Ioan: "Ce aţi ieşit să vedeţi în pustiu? O trestie clătinată de vânt?

25. Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi şi cei ce trăiesc în desfătări sunt în casele împăraţilor.

26. Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un proroc? Da, vă spun, şi mai mult decât un proroc.

27. El este acela despre care este scris: "Iată, trimit pe solul Meu înaintea feţei Tale, care Îţi va pregăti calea înaintea Ta."

28. Vă spun că dintre cei născuţi din femei, nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuşi, cel mai mic în Împărăţia lui Dumnezeu, este mai mare decât el.

29. Şi tot norodul care l-a auzit, şi chiar vameşii au dat dreptate lui Dumnezeu, primind botezul lui Ioan;

30. dar fariseii şi învăţătorii Legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui.

31. Cu cine voi asemăna, dar, pe oamenii din neamul acesta? Şi cu cine seamănă ei?

32. Seamănă cu nişte copii care stau în piaţă şi strigă unii către alţii: "V-am cântat din fluier, şi n-aţi jucat; v-am cântat de jale, şi n-aţi plâns."

33. În adevăr, a venit Ioan Botezătorul, nici mâncând pâine, nici bând vin, şi ziceţi: "Are drac."

34. A venit Fiul omului, mâncând şi bând, şi ziceţi: "Iată un om mâncăcios şi băutor de vin, un prieten al vameşilor şi al păcătoşilor."

35. Totuşi Înţelepciunea a fost găsită dreaptă de toţi copiii ei."

36. Un fariseu a rugat pe Isus să mănânce la el. Isus a intrat în casa fariseului şi a şezut la masă.

37. Şi iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că El era la masă în casa fariseului: a adus un vas de alabastru cu mir mirositor

38. şi stătea înapoi, lângă picioarele lui Isus, şi plângea. Apoi a început să-I stropească picioarele cu lacrimile ei şi să le şteargă cu părul capului ei; le săruta mult şi le ungea cu mir.

39. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care-L poftise şi-a zis: "Omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar şti cine şi ce fel de femeie este cea care se atinge de El: că este o păcătoasă."

40. Isus a luat cuvântul şi i-a zis: "Simone, am să-ţi spun ceva." "Spune, Învăţătorule", I-a răspuns el.

41. "Un cămătar avea doi datornici: unul îi era dator cu cinci sute de lei, iar celălalt cu cincizeci.

42. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-Mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult?"

43. Simon I-a răspuns: "Socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult." Isus i-a zis: "Drept ai judecat."

44. Apoi S-a întors spre femeie şi a zis lui Simon: "Vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta, şi nu Mi-ai dat apă pentru spălat picioarele; dar ea Mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei şi Mi le-a şters cu părul capului ei.

45. Tu nu Mi-ai dat sărutare; dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-Mi sărute picioarele.

46. Capul nu Mi l-ai uns cu untdelemn; dar ea Mi-a uns picioarele cu mir.

47. De aceea îţi spun: păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate; căci a iubit mult. Dar cui i se iartă puţin iubeşte puţin."

48. Apoi a zis femeii: "Iertate îţi sunt păcatele!"

49. Cei ce şedeau cu El la masă au început să zică între ei: "Cine este Acesta de iartă chiar şi păcatele?"

50. Dar Isus a zis femeii: "Credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace."

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***