Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

Luca 22

1. Praznicul Azimelor, numit Paştile, se apropia.

2. Preoţii cei mai de seamă şi cărturarii căutau un mijloc cum să omoare pe Isus; căci se temeau de norod.

3. Dar Satana a intrat în Iuda, zis şi Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece.

4. Iuda s-a dus să se înţeleagă cu preoţii cei mai de seamă şi cu căpeteniile străjerilor Templului cum să-L dea în mâinile lor.

5. Ei s-au bucurat şi au căzut la învoială să-i dea bani.

6. După ce le-a făgăduit că li-L va da în mâini, Iuda căuta un prilej nimerit să dea pe Isus în mâinile lor, fără ştirea norodului.

7. Ziua praznicului Azimelor, în care trebuiau jertfite paştile, a venit.

8. Şi Isus a trimis pe Petru şi pe Ioan şi le-a zis: "Duceţi-vă de pregătiţi-ne paştile, ca să mâncăm."

9. "Unde voieşti să pregătim?", L-au întrebat ei.

10. El le-a răspuns: "Iată, când veţi intra în cetate, vă va ieşi înainte un om, ducând un ulcior cu apă; mergeţi după el în casa în care va intra

11. şi spuneţi stăpânului casei: "Învăţătorul îţi zice: "Unde este odaia pentru oaspeţi în care să mănânc paştile cu ucenicii Mei?"

12. Şi are să vă arate o odaie mare de sus, aşternută gata: acolo să pregătiţi paştile."

13. Ei au plecat şi au găsit aşa cum le spusese El. Şi au pregătit paştile.

14. Când a sosit ceasul, Isus a şezut la masă cu cei doisprezece apostoli.

15. El le-a zis: "Am dorit mult să mănânc paştile acestea cu voi înainte de patima Mea;

16. căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca, până la împlinirea lor în Împărăţia lui Dumnezeu."

17. Şi a luat un pahar, a mulţumit lui Dumnezeu şi a zis: "Luaţi paharul acesta şi împărţiţi-l între voi;

18. pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viţei, până când va veni Împărăţia lui Dumnezeu."

19. Apoi a luat pâine; şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi le-a dat-o, zicând: "Acesta este trupul Meu care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea."

20. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul şi li l-a dat, zicând: "Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu care se varsă pentru voi.

21. Dar iată că mâna vânzătorului Meu este cu Mine la masa aceasta.

22. Negreşit, Fiul omului Se duce după cum este rânduit. Dar vai de omul acela prin care este vândut El!"

23. Şi au început să se întrebe unii pe alţii cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta.

24. Între apostoli s-a iscat şi o ceartă, ca să ştie care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare.

25. Isus le-a zis: "Împăraţii Neamurilor domnesc peste ele; şi celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători.

26. Voi să nu fiţi aşa. Ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic; şi cel ce cârmuieşte, ca cel ce slujeşte.

27. Căci care este mai mare: cine stă la masă sau cine slujeşte la masă? Nu cine stă la masă? Şi Eu totuşi sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujeşte la masă.

28. Voi sunteţi aceia care aţi rămas necontenit cu Mine în încercările Mele.

29. De aceea vă pregătesc Împărăţia, după cum Tatăl Meu Mi-a pregătit-o Mie,

30. ca să mâncaţi şi să beţi la masa Mea în Împărăţia Mea şi să şedeţi pe scaune de domnie, ca să judecaţi pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel."

31. Domnul a zis: "Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul.

32. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta; şi, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi."

33. "Doamne", I-a zis Petru, "cu Tine sunt gata să merg chiar şi în temniţă şi la moarte."

34. Şi Isus i-a zis: "Petre, îţi spun că nu va cânta astăzi cocoşul, până te vei lepăda de trei ori că nu Mă cunoşti."

35. Apoi le-a mai zis: "Când v-am trimis fără pungă, fără traistă şi fără încălţăminte, aţi dus voi lipsă de ceva?" "De nimic", I-au răspuns ei.

36. Şi El le-a zis: "Acum, dimpotrivă, cine are o pungă s-o ia; cine are o traistă, de asemenea, s-o ia; şi cine n-are sabie să-şi vândă haina şi să-şi cumpere o sabie.

37. Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu Mine aceste cuvinte scrise: "El a fost pus în numărul celor fărădelege." Şi lucrurile privitoare la Mine sunt gata să se împlinească."

38. "Doamne", I-au zis ei, "iată aici două săbii." Şi El le-a zis: "Destul!"

39. După ce a ieşit afară, S-a dus, ca de obicei, pe Muntele Măslinilor. Ucenicii Lui au mers după El.

40. Când a ajuns la locul acela, le-a zis: "Rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită."

41. Apoi S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenuncheat şi a început să Se roage,

42. zicând: "Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuşi facă-se nu voia Mea, ci a Ta."

43. Atunci I s-a arătat un înger din cer, ca să-L întărească.

44. A ajuns într-un chin ca de moarte şi a început să Se roage şi mai fierbinte; şi sudoarea I se făcuse ca nişte picături mari de sânge care cădeau pe pământ.

45. După ce S-a rugat, S-a sculat şi a venit la ucenici; i-a găsit adormiţi de întristare

46. şi le-a zis: "Pentru ce dormiţi? Sculaţi-vă şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită."

47. Pe când grăia El încă, iată că a venit o gloată. Şi cel ce se chema Iuda, unul din cei doisprezece, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Isus, ca să-L sărute.

48. Şi Isus i-a zis: "Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului?"

49. Cei ce erau cu Isus, au văzut ce avea să se întâmple şi au zis: "Doamne, să lovim cu sabia?"

50. Şi unul din ei a lovit pe robul marelui preot şi i-a tăiat urechea dreaptă.

51. Dar Isus a luat cuvântul şi a zis: "Lăsaţi-i! Până aici!" Şi S-a atins de urechea omului aceluia şi l-a vindecat.

52. Isus a zis apoi preoţilor celor mai de seamă, căpeteniilor străjerilor Templului şi bătrânilor care veniseră împotriva Lui: "Aţi ieşit după Mine ca după un tâlhar, cu săbii şi cu ciomege?

53. În toate zilele eram cu voi în Templu, şi n-aţi pus mâna pe Mine. Dar acesta este ceasul vostru şi puterea întunericului."

54. După ce au pus mâna pe Isus, L-au dus şi L-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după El de departe.

55. Au aprins un foc în mijlocul curţii şi au şezut jos. Petru s-a aşezat şi el printre ei.

56. O slujnică l-a văzut cum şedea la para focului, s-a uitat ţintă la el şi a zis: "Şi omul acesta era cu El."

57. Dar Petru s-a lepădat şi a zis: "Femeie, nu-L cunosc."

58. Peste puţin, l-a văzut un altul şi a zis: "Şi tu eşti unul din oamenii aceia." Iar Petru a zis: "Omule, nu sunt dintre ei."

59. Cam după un ceas, un altul întărea acelaşi lucru şi zicea: "Nu mai încape îndoială că şi omul acesta era cu El, căci este galileean."

60. Petru a răspuns: "Omule, nu ştiu ce zici." Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoşul.

61. Domnul S-a întors şi S-a uitat ţintă la Petru. Şi Petru şi-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul: "Înainte ca să cânte cocoşul te vei lepăda de Mine de trei ori."

62. Şi a ieşit afară şi a plâns cu amar.

63. Oamenii care păzeau pe Isus Îl batjocoreau şi-L băteau.

64. L-au legat la ochi, Îl loveau peste faţă şi-L întrebau, zicând: "Proroceşte, cine Te-a lovit?"

65. Şi rosteau împotriva Lui multe alte batjocuri.

66. Când s-a făcut ziuă, bătrânii norodului, preoţii cei mai de seamă şi cărturarii s-au adunat împreună şi au adus pe Isus în soborul lor. Ei I-au zis:

67. "Dacă eşti Tu Hristosul, spune-ne!" Isus le-a răspuns: "Dacă vă voi spune, nu veţi crede;

68. şi dacă vă voi întreba, nu-Mi veţi răspunde, nici nu-Mi veţi da drumul.

69. De acum încolo, Fiul omului va şedea la dreapta puterii lui Dumnezeu."

70. Toţi au zis: "Eşti Tu, dar, Fiul lui Dumnezeu?" Şi El le-a răspuns: "Aşa cum o spuneţi; da, sunt."

71. Atunci ei au zis: "Ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înşine am auzit-o din gura Lui."

Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***